سه راهی و سه راه تبدیل

چنانچه قطر ورودی و خروجی سه راه متفاوت باشند، سه راه تبدیل گفته می شود. انواع سه راهی و سه راه های تبدیل با زاویه انشعاب 90 ، 45 ، 30 درجه و … قابل تولید هستند.سه راهی ها

و سه راهی های تبدیل با ویژگی های هندسی متفاوت از نظر شرایط ورودی و خروجی و نیز زاویه و نوع انشعاب قابل تولید می باشند.