رابط خرطومی

برای متصل کردن دو لوله خرطومی به یکدیگر از یک رابط استوانه ای شکل گالوانیزه استفاده می شود.

این رابط از دو طرف داخل دهانه خرطومی ها قرار گرفته و خرطومی ها توسط بست کمربندی در محل اتصال محکم خواهند شد.